O projektuFunkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (FUNS)

Za projektem stojí myšlenka, že pro splnění dlouho slibovaného přínosu nanotechnologií pro společnost je nutné spojit nanostrukturní komponenty do funkčních celků – nanosystémů. Cílem projektu je proto tvorba nanostruktur na bázi tenkých vrstev polovodičů (zejména křemíku, diamantu a oxidů kovů), kovů a organických látek (např. organických barviv nebo molekul DNA), jejich spojování do hybridních nanosystémů s kontrolou růstu, orientace a umístění pomocí fyzikálně-chemických parametrů, a následně charakterizace jejich funkčnosti z hlediska cílových aplikací jako nano-sensory, nano-elektronika, opto-elektronika a forenzní prvky. Tento experimentální přístup je podpořen teoretickým studiem a počítačovým modelováním vlastností nano-rozhraní mezi organickými a anorganickými materiály. Očekává se, že výsledky projektu přispějí k rychlejšímu nasazení nanotechnologií v praxi i k odhalení nových jevů na úrovni atomů a molekul.

Tento projekt je financován Grantovou agenturou Akademie věd České republiky v rámci programu Nanotechnologie pro společnost. Označení projektu je KAN400100701.

Projekt byl řešen v období 2007-2011. Projekt byl úspěšně dokončen, cíle projektu byly splněny "s vynikajícími výsledky", projekt byl navržen na Cenu Akademie věd ČR 2012.Functional hybrid nanosystems of semiconductors and metals with organic materials (FUNS)

Realization of the long promised benefits of nanotechnology for society requires assembly of nanostructural components into functional units - nanosystems. The project aims to produce nanostructures based on semiconducting thin films (in particular of silicon, diamond, and metal oxides), metals, and organic materials (e.g. organic dyes or DNA molecules), to merge them into hybrid nanosystems with control over their growth, orientation, and position via physical and chemical parameters, and characterize their functionality with respect to their target applications in nano-sensors, nano-electronics, opto-electronics, and forensic devices. The experimental approach will be supported by theoretical studies and computational modelling of properties of nanointerfaces between organic and inorganic materials. Results of the project are expected to contribute to faster implementation of nanotechnologies into practical use as well as to reveal new phenomena on a scale of atoms and molecules.

This project is financially supported by the Grant agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic in the framework program "Nanotechnology for Society". Project number is KAN400100701.

The project was running in the period of 2007-2011. The project finished successfully, project aims were accomplished "with excellent results", the project was nominated for the Prize of the Academy of Sciences of CR 2012.